FIVE STRAIN CBD OIL 6000 mg – 30ml

395.00

Fullspektret CBD-olje fremstilt av fem forskjellige typer industrihamp i Europa. Økologisk dyrket og med skånsom CO2-ekstrahering. Nå på 30ml flaske. Totalt innhold CBD i flasken er 6000 mg.

1 dråpe gir 10 mg CBD.

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: fs-30ml Category: Tags: ,
 • 30g / ±600 dråper per flaske
 • 10mg/20mg CBD per dråpe
 • Fullspektret
 • Med MCT-olje

MELS FIVE STRAIN CBD-olje er utviklet av vårt forskningsteam og er utvunnet fra fem unike typer cannabis, med hvert sitt unike spekter av plantestoffer. Fem ganger mer kompleksitet gir en kraftig og potent olje.

MELS CBD-olje er økologisk dyrket og utvunnet fra fullt modne planter i Europa. Oljen inneholder et bredt spekter av cannabinoider (CBD, CBDa, CBG & CBC) og andre fytonæringsstoffer som flavonoider og terpener.

Økologisk dyrket. Fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet og styrkeforhold.
Skånsom CO2-ekstrahering for å bevare mest mulig av essensen.

Ingredienser

20%
40%
20%

CBD/CBDa 12%, CBG/CBGa 6%, CBC 2%

Økologisk hampekstrakt 9g

MCT 21g

THC < 0,2%  (sporstoffer)

Klikk for å laste ned testresultater fra uavhengig laboratorium

40%

CBD/CBDa 24%, CBG/CBGa 12%, CBC 4%

Økologisk hampekstrakt 15g

MCT 15g

THC < 0,2%  (sporstoffer)

Klikk for å laste ned testresultater fra uavhengig laboratorium

Beskrivelse

MELS FIVE STRAIN CBD-olje er utviklet fra fem forskjellige typer cannabisplanter, for å skape en potent CBD-olje. De forskjellige typene har sine unike egenskaper som sammen gir en synergistisk og flerdimensjonal effekt (Entourage Effect*).

Kunder har rapportert at CBD har fungert positivt for ledd, muskel-, rygg- og nakkesmerter, betennelse, leddgikt, angst, stress, søvnløshet, skjelving, fordøyelse, søvn, nevrologiske problemer, akne og mange flere plager. Dette er anekdoter og ikke vitenskapelig fundert.

MELS FIVE STRAIN inneholder et spekter av cannabinoider (CBD (cannabidiol), CBDa (cannabidiolsyre), CBG (Cannabigerol) & CBC (Cannabichromene). Den ekstraheres ved hjelp av superkritisk CO2 (karbondioksidutvinning), blandet med MCT-olje for bedre absorpsjon, og inneholder voks, terpener, flavonoider og et spekter av cannabinoider.

OBS! Vi bruker ikke isolater.

Ekstraktet gjennomgår ingen avvoksings- eller oppvarmingsprosess. Den naturlige CO2-ekstraksjonsprosessen fjerner det meste av klorofyllet, noe som resulterer i en gyllen farge, tykk konsistens og en intens og naturlig ettersmak av hamp.

Oljen produseres fra avlinger høstet i samsvar med tradisjonell praksis for dyrking av urter på sertifiserte økologiske gårder. I kombinasjon med moderne vitenskap har vårt forskningsteam med kjemikere og bønder kunne levere en kraftig og potent olje. Plantene våre blir dyrket utendørs på gårder i Europa, og pleiet på en bærekraftig måte uten bruk av plantevernmidler, ugressmidler eller kjemisk gjødsel. Det er et prinsipp i vår grunnleggende filosofi å beskytte miljøet og ikke tilføre noe annet enn kun den naturlige kraften som ligger i selve planten.

Vi overvåker kvaliteten på produktene ved hjelp av High Performance Liquid Chromatography, HPLC-metoden og målet innholdet av cannabinoider, tungmetaller, plantevernmidler og aflatoksin.

Med fokus på kontinuerlig forbedring gjennomgår og oppgraderer vi stadig våre prosesser, praksis og plantevalg for å sikre at ingenting annet enn den fineste økologiske og bærekraftige CBD-olje forlater fabrikken vår.

Annen informasjon

Økologisk, fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium / tredjepart for renhet og styrke.
CO2-ekstrahert for å bevare alle egenskapene.

Kjennetegn: Naturlig konsistens med gyllen farge og en lett ettersmak.

Kan brukes av veganere.

Oppbevaring: Under 25 grader Celsius. Unngå direkte sollys.

Bruk: Vennligst gå til siden Hvordan ta våre oljer for å se instruksjonsvideoene.

Ansvarfraskrivelse

CBD kan ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. For å opprettholde en god helse, bør du følge et variert kosthold og lede en sunn livsstil.

Skal ikke gis til barn under 12 år, til gravide eller ammende mødre. CBD bør ikke brukes samtidig med antidepressiva [SSRI, SNRIer, MAO-hemmere], antivirale legemidler ved HIV/AIDS-infeksjon eller som en del av behandlingen etter organtransplantasjon.

Styrke

20%, 40%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FIVE STRAIN CBD OIL 6000 mg – 30ml”

FIVE STRAIN CBD OIL 30ml

395.00

Full spectrum CBD oil produced from five different types of industrial hemp in Europe. Organically grown and with gentle CO2 extraction. Now in a 30ml bottle.

Choose between strengths 20% and 40%.

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: fs-30ml Category: Tags: ,
 • 30g / ±600 drops per bottle
 • 10mg/20mg CBD per drop
 • Full spectrum
 • With MCT oil

MELS FIVE STRAIN CBD oil has been developed by our research team and is extracted from five unique types of cannabis, each with its own unique spectrum of plant substances. Five times more complexity results in a powerful and potent oil.

MELS CBD oil is organically grown and extracted from fully mature plants in Europe. The oil contains a wide range of cannabinoids (CBD, CBDa, CBG & CBC) and other phytonutrients such as flavonoids and terpenes.

Organically grown. Free of GMOs, pesticides and toxic chemicals.
Tested by an independent laboratory (third party) for purity and potency.
Gentle CO2 extraction for preserving all the properties.

Ingredients

20%
40%
20%

CBD/CBDa 12%, CBG/CBGa 6%, CBC 2%

Organic hemp extract 9g

MCT 21g

THC < 0.2% (trace elements)

Click to download third party lab results

40%

CBD/CBDa 24%, CBG/CBGa 12%, CBC 4%

Organic hemp extract 15g

MCT 15g

THC < 0.2% (trace elements)

Click to download third party lab results

Description

MELS FIVE STRAIN CBD oil is developed from five different types of cannabis plants, to create a potent CBD oil. The different types have their unique properties which together produce a synergistic and multidimensional effect (Entourage Effect*).

Our customers have reported MELS CBD oil works well for chronic pain, inflammation, arthritis, anxiety, stress, insomnia, tremors, digestion, sleep, neurological problems, acne and many more issues. These are anecdotes and not scientifically based.

MELS FIVE STRAIN contains a spectrum of cannabinoids (CBD (cannabidiol), CBDa (cannabidiol acid), CBG (Cannabigerol) & CBC (Cannabichromene). Extracted using supercritical CO2 (carbon dioxide extraction) preserving all natural waxes, terpenes and flavonoids. Mixed with MCT oil for better taste and absorption. This CBD oil is truly exceptional.

NOTE! We do not use isolates.

The hemp extract does not undergo any dewaxing or heating process. The natural CO2 extraction process removes most of the chlorophyll, resulting in a golden colour, thick consistency and an intense and natural aftertaste of hemp.

The oil is produced from crops harvested in accordance with traditional practices for growing herbs on certified organic farms. In combination with modern science, our research team of chemists and farmers have been able to deliver a powerful and potent oil. Our plants are grown outdoors on farms in Europe, and cared for in a sustainable way without the use of pesticides, herbicides or chemical fertilizers. It is a principle in our basic philosophy to protect the environment and not add anything other than only the natural power that lies in the plant itself.

We monitor the quality of the products using High Performance Liquid Chromatography, the HPLC method and measure the content of cannabinoids, heavy metals, pesticides and aflatoxin.

With a focus on continuous improvement, we constantly review and upgrade our processes, practices and plant selection to ensure that nothing but the finest organic and sustainable CBD oil leaves our factory.

Other information

Organic, free of GMO, pesticides and toxic chemicals.
Tested by an independent laboratory / third party for purity and potency.
CO2 extracted, preserving all the properties.

Characteristics: Natural consistency with a golden color and a light aftertaste.

Enjoyed by vegans.

Storage: Below 25 degrees Celsius. Avoid direct sunlight.

Usage: Please go to the How to Take Our Oils page to view the instructional videos.

Disclaimer

CBD cannot be used as a substitute for a varied diet. To maintain proper health, you should follow a varied diet and lead a healthy lifestyle.

Do not use in children under 12 years of age, in pregnant women and nursing mothers. CBD should not be used simultaneously with antidepressants [SSRIs, SNRIs, MAO inhibitors], antiviral drugs in the case of HIV/AIDS infection or used as part of therapy after organ transplantation.

Styrke

20%, 40%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FIVE STRAIN CBD OIL 30ml”