PETS CBD Drops 10%

66.00

Bredspektret 10% CBD-olje med fiskeolje. Framstilt av økologisk dyrket hamp i Europa, CO2-utvunnet. UTEN THC.

Anbefalt for kjæledyr som veier 20-40 Kg.

 • Opp til 10Kg: MELS PETS 2% CBD Drops
 • 10Kg til 20Kg: MELS PETS 5% CBD Drops
 • 20Kg til 40Kg: MELS PETS 10% CBD Drops
 • Over 40Kg: MELS PETS 20% CBD Drops

Dette produktet er vitenskapelig utviklet og spesielt laget kun for kjæledyr.

1 in stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: pets-10 Category:

 • 10g / ±200 dråper per flaske

 • 1 dråpe inneholder 5mg CBD

 • Bredspektret, 0% THC

 • Med fiskeolje

CBD for katter, hunder og våre andre firbente venner

Mels PETS CBD Drops har blitt vitenskapelig utviklet og spesialformulert med to forskjellige typer cannabis, for å lette smerter og lidelser, fremme helse, gjenopprette vitalitet og/eller hjelpe dyr med å komme seg etter traumer eller operasjoner (CBD-dråpene våre kan også gis som et hjelpemiddel i behandlingen av atferdsproblemer).

Dråpene inneholder CBD/CBDa, men 0% THC og er ikke-psykoaktive. Vi har blandet de med fiskeolje som er en velsmakende og næringsrik kilde til Omega 3 som kjæledyrene dine vil elske.

Mels PETS CBD Drops er utvunnet fra 100% økologisk dyrkede og høstede hampplanter, og er fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier. Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet, styrke og effekt.

Ingredienser

1000mg CBD, bredspektrede cannabinoider

Økologisk hampekstrakt 30%

Fiskeolje 70%

THC 0%

Klikk for å laste ned testresultater fra uavhengig laboratorium

Beskrivelse

Mels PETS 10% bredspektrede CBD-olje for hunder og katter har blitt vitenskapelig utviklet og spesielt formulert for kjæledyret ditt for å lindre smerte og lidelse, fremme god generell helse, gjenopprette vitalitet, hjelpe med leddsmerter, leddgikt, angst, stress, søvn, stimulere appetitt og fordøyelse, styrke bein, øke immunforsvaret og hjelpe dyr å komme seg etter traumer eller kirurgi. (Våre CBD-dråper kan også brukes som et hjelpemiddel i behandlingen av atferdsproblemer).

Mels PETS CBD-dråper er utvunnet fra 100% dyrkede og høstede hampplanter dyrket naturlig utendørs i det vakre franske landskapet. Våre CBD-oljer produseres uten plantevernmidler og løsningsmidler, og ekstraheres ved hjelp av toppmoderne CO2-ekstraksjonsmetoder for å sikre den beste og reneste oljen.

Vår CBD-olje for kjæledyr er laget fra hampdestillat og dekarboksylert i produksjonsprosessen. Som et resultat inneholder den ingen former for syre, men leverer   likevel en synergisk effekt ved å kombinere hele spekteret av cannabinoider som en bredspektret CBD-olje.

Vi overvåker kvaliteten på produktene ved hjelp av High Performance Liquid Chromatography, HPLC-metoden. Vi analyserer tilstedeværelsen av cannabinoider, tungmetaller, plantevernmidler og aflatoksin.

Å gi kjæledyret ditt sin daglige dose kunne ikke vært enklere: bruk pipetten til å gi oljen direkte i dyrets munn eller drypp den på mat eller godbiter og la dyrets fordøyelse ta seg av resten!

Kvalitetssikring og kundetillit er en grunnleggende del av vår filosofi, og Mels PETS CBD Drops blir regelmessig testet av uavhengige tredjepartslaboratorier.

Vitenskapelige studier gjort de siste årene har sammen den stadig økende mengden av anekdotiske bevis gitt av dyreeiere, veterinærer og andre dyrehelsespesialister, avslørt at CBD har antiinflammatoriske egenskaper som er effektive i behandlingen av en rekke plager, inkludert smerte (spesielt nevropatisk smerte), anfall, angst og tap av appetitt.

I tillegg fant en studie gjort av Verdens helseorganisasjon publisert i 2018 at naturlig forekommende CBD er trygt, giftfritt og godt tolerert hos dyr. Studier pågår ved Colorado State University i USA for å teste effekten av CBD som behandling for epilepsi hos hunder, ettersom farmasøytiske løsninger har vist seg ineffektive eller skadelige.

Hvordan fungerer det?

Anatomisk sett er hunder, katter og de fleste andre pattedyr – inkludert mennesker – like (vitenskapelig sett). Som hos oss, har endocannabinoid-systemet blitt identifisert hos våre kjæledyr. CBD trekkes til reseptorer, samhandler med nerve/endocannabinoid-systemet og gir positive resultater for kjæledyr i håndtering og reduksjon av smerte og symptomer knyttet til flere plager. CBD kan blant annet hjelpe med:

 • Allergier
 • Angst
 • Appetitt og fordøyelse
 • Lindre ømme ledd / ved leddgikt
 • Redusere angst, stress og atferdsmessige utfordringer
 • Bedre søvn
 • Smertelindring etter traumer eller operasjoner
 • Stimulere apetitten og bedre fordøyelsen
 • Å styrke bein og fremskynde heling av beinbrudd
 • Å styrke immunforsvaret for å bedre generell helse
 • Restitusjon fra sykdom eller kirurgi
 • Bedre generell helse og velvære
Annen informasjon

Økologisk, fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet, styrke og effekt.
CO2-ekstrahert for å bevare alle egenskapene.

Kjennetegn: Blekgul farge med fiskesmak.

Oppbevaring: Under 25 grader Celsius. Unngå direkte sollys.

Ansvarfraskrivelse

Mels PETS CBD Drops er spesielt utviklet og kun ment for kjæledyr. CBD kan ikke brukes som erstatning for et sundt og variert kosthold.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PETS CBD Drops 10%”

PETS CBD Drops 10%

(9 customer reviews)

66.00

Broad spectrum 10% CBD oil with fish oil. Produced from organically grown hemp in Europe, CO2 extracted. THC Free.

Recommended for pets weighing 20-40 Kg.

 • Up to 10Kg: MELS PETS 2% CBD Drops
 • 10Kg to 20Kg: MELS PETS 5% CBD Drops
 • 20Kg to 40Kg: MELS PETS 10% CBD Drops
 • Over 40Kg: MELS PETS 20% CBD Drops

This product is scientifically developed and specially made for pets only.

1 in stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: pets-10 Category:
 • 10g / ± 200 drops per bottle
 • 1 drop contains 5mg CBD
 • Broad spectrum, 0% THC
 • With fish oil

CBD for cats, dogs and our other four-legged friends

Mels PETS CBD Drops have been scientifically developed and specially formulated with two different types of cannabis, to relieve pain and suffering, promote health, restore vitality and / or help animals recover from trauma or surgery (our CBD drops can also be given as an aid in the treatment of behavioral problems).

The drops contain CBD / CBDa, but 0% THC and are non-psychoactive. We have added fish oil which is a tasty and nutritious source of Omega 3 that your pets will love.

Mels PETS CBD Drops are extracted from 100% organically grown and harvested hemp plants, and are free of GMOs, pesticides and toxic chemicals. Third-party lab tested for purity, potency and effect.

Ingredients

1000mg CBD, broad spectrum cannabinoids

Organic hemp extract 30%

Fish oil 70%

THC 0%

Description

Mels PETS Broad Spectrum 10% CBD oil for dogs and cats have been scientifically designed and specially formulated for your pet to ease pain and suffering, promote good overall health, restore vitality, help with joint pain, arthritis, anxiety, stress, sleep, appetite stimulation and digestive health, strengthen bones, boost the immune system and aid recovery from trauma or surgery. (Our CBD drops can also be given as an aid in the treatment of behavioural issues).

MELS PETS CBD Drops are derived from 100% organically grown and harvested hemp plants raised outdoors naturally in the beautiful French countryside. Our CBD oils are produced using no pesticides and no solvents and are extracted using state-of-the-art CO2 extraction methods to ensure nothing but the purest oil.

Our CBD oil for pets is extracted from a hemp distillate and decarboxylated in the production process. As a result it doesn’t contain any acid forms, but still  has a synergy effect in combining the whole range of cannabinoids as a Broad Spectrum CBD oil.

We monitor the quality of the products with the help of the High Performance Liquid Chromatography, the HPLC method. We analyse the presence of cannabinoids, heavy metals, pesticides and aflatoxin.

Giving your pet its daily dose couldn’t be easier: use the dropper to administer the oil directly into your pet’s mouth or apply it to food or treats and let your pet’s digestive juices do the rest!

Quality assurance and customer confidence is a fundamental tenet of our philosophy and MELS PETS CBD Drops are regularly third-party lab tested.

Scientific studies in recent years have added to the ever increasing body of anecdotal evidence provided by owners, vets and other animal healthcare specialists revealing CBD to have anti-inflammatory properties effective in the treatment of an array of conditions including pain (especially neuropathic pain), seizures, anxiety and loss of appetite.

Additionally, a World Health Organisation study published in 2018 found naturally occurring CBD is safe, non-toxic and well-tolerated in animals. Studies are ongoing at Colorado State University in the USA into the efficacy of CBD as a treatment for epilepsy in dogs for whom pharmaceutical solutions have proved ineffective or harmful.

How does it work?

Anatomically, dogs, cats and most other mammals – including humans – are similar (scientifically speaking) and, like us, the endocannabinoid system has been identified in our pets. CBD is drawn to receptors, interacting with the nervous (endocannabinoid) system and producing positive outcomes for pets in the management and mitigation of pain and symptoms relating to several conditions. CBD can help with:

 • Allergies
 • Anxiety
 • Appetite and digestion
 • Sore joints / arthritis
 • Reduce anxiety, stress and behavioral issues
 • Sleep issues
 • Pain relief after trauma or surgery
 • Problems with appetite and digestion
 • Strengthen bones and accelerate healing of bone fractures
 • Strengthen the immune system to improve general health
 • Recovery from illness or surgery
 • General health and well-being
Other information

Organic, free of GMO, pesticides and toxic chemicals.
Third-party lab tested for purity, potency and effect.
CO2 extracted, preserving all the properties.

Characteristics: Pale yellow color with fish flavor.

Storage: Below 25 degrees Celsius. Avoid direct sunlight.

Disclaimer

Mels PETS CBD Drops are specially developed and only intended for pets. CBD can not be used as a substitute for a healthy and varied diet.

9 reviews for PETS CBD Drops 10%

 1. Jack Jurhs

  Perfect oil to help your dog with stress. Max has suffered with issues for years ever since I got him from a rescue home. I read that cbd oil helps humans with stress and anxiety and that dog owners also get good results. I liked Mels website and that their products are organic, plus the reviews were good, so I gave them 2 drops in the morning and before bed. After a few weeks he became less stressed and more relaxed. He’s definitely a much happier dog. These will now be part of his daily regimen for good.

 2. Mariah

  More at ease after just a week of giving Mels to my dog. Mels for pets works, its fast and its effective.

 3. Emma Rhoder

  Thunderstorms & loud noises drive my Dalmatian crazy. I heard CBD could help so I tried Mels because I’m particular about what I give my pedigree. The difference is like night and day. Mels you are the best!

 4. Damian Callais

  Very good product for joint pain. Daisy my Retriever has benefitted greatly from Mels Pets drops. I would recommend them to anyone for their dog.

 5. Kristie Dickens

  Perfect product to help boost your dog’s immune system to keep them fit and strong. I give these pet drops to my 3 dogs purely to protect their health and keep their bones and joints strong. The oil is organic, high quality and my husband and I take the human drops. We noticed a big difference for us so it was a no brainer to give it to our dogs.

Add a review