TWO STRAIN CBD OIL 20% – THC FREE

(3 customer reviews)

130.00

Bredspektret 20% CBD-olje med økologisk MCT framstilt av økologisk dyrket hamp i Europa, CO2-utvunnet. Uten THC.

1 dråpe inneholder 10mg CBD

Out of stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: ts-20-1 Category:

 • 10g / ±200 dråper per flaske

 • 10mg CBD per dråpe

 • Bredspektret

 • Med MCT-olje
Doble effekten av CBD-opplevelsen med verdens første bredspektrede MULTI STRAIN CBD-olje

Den gir dobbelt så mye kompleksitet og medisinske stoffer som andre CBD-oljer for å lindre smerte, betennelse og stress, forbedre søvnen og den generelle helsen.
Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE CBD-olje er ideell for profesjonelle idrettsutøvere, ansatte i servicenæringer og alle som vil unngå å innta selv spormengder THC, men samtidig ønsker å dra nytte av de helsemessige fordelene til en CBD-olje av høy kvalitet.
CBD-oljen kombinerer alle de gode bestanddelene ti cannabisplanten, men er 100% THC-fri. Vår dobbeltdestillasjonsprosess filtrerer ut sporstoffene av THC samtidig som vi sikrer at vi beholder de andre fordelaktige cannabinoidene, flavonoidene og naturlige terpener.
Økologisk, fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet, styrke og effekt.
CO2-ekstrahert for å bevare alle egenskapene.

Ingredienser

2000mg CBD/CBDA/CBC/CBG fullspektrede cannabinoider

Økologisk hampekstrakt 4g

MCT 6g

THC < 0,2%  (sporstoffer)

Beskrivelse

Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE CBD-olje er vitenskapelig utviklet fra 2 forskjellige typer cannabisplanter, for å skape en svært effektiv og ren CBD-olje for menn, kvinner og tenåringer. Cannabisplantene har hver sine unike egenskaper for å gi våre oljer en synergistisk og flerdimensjonal effekt (Entourage Effect*).

Kunder har rapportert at vår bredspektrede CBD fungerer bra for ledd, muskel-, rygg- og nakkesmerter, betennelse, leddgikt, angst, stress, søvnløshet, skjelvinger, fordøyelse, søvn, nevrologiske problemer, akne og mange flere problemer.

Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE er en økologisk olje som ekstraheres ved hjelp av superkritisk CO2 (karbondioksidutvinning), og blandes med MCT-olje for bedre absorpsjon. Den har blitt vitenskapelig utviklet av vårt forskningsteam og våre kultivatører, for å levere en unik, kraftig og effektiv olje for å forbedre helsen din.

Bredspektrede oljer er helt fri for det psykoaktive cannabinoidet THC, samtidig som de beholder de fleste fordelaktige bestandelene, inkludert terpener. Mels TWO STRAIN – THC FREE blir laget fra destillat, har en behagelig smak og inneholder CBD uten CBDa. Som en bredspektet olje er den også rik på naturlige terpener.

Oljen produseres fra avlinger høstet i samsvar med tradisjonell praksis for dyrking av urter på en sertifisert økologisk gård, og har blitt vitenskapelig utviklet av vårt forskningsteam med kjemikere og hampbønder for å levere en kraftig, effektiv olje for å forbedre helsen din, energien din og hjelpe deg med å takle hverdagens fysiske stress.

Mels CBD-oljer framstilles bare fra blomster av beste kvalitet høstet fra opptil fem forskjellige sorter av Cannabis-planten. Hver sort er nøye utviklet av våre talentfulle kultivatører for sine egne unike egenskaper. Plantene våre blir dyrket utendørs i naturlig lys og pleiet på en bærekraftig måte uten bruk av plantevernmidler, ugressmidler eller kjemisk gjødsel på vår bortgjemte gård i det vakre franske landskapet. Det er et prinsipp i vår grunnleggende filosofi å beskytte miljøet og ikke tilføre noe annet enn den naturlige kraften som ligger i selve planten – INGEN TILSETNINGSSTOFFER, INGEN KJEMIKALIER!

Vi overvåker kvaliteten på produktene ved hjelp av High Performance Liquid Chromatography, HPLC-metoden. Vi analyserer tilstedeværelsen av cannabinoider, tungmetaller, plantevernmidler og aflatoksin.

Vår kjærlig pleiede avling av fullt modne planter høstes bare en gang i året for å tillate at hele dybden og kompleksiteten til de gunstige medisinske forbindelsene får utviklet seg fullstendig. Vi benytter de samme gamle prinsippene som har blitt brukt av tradisjonelle urtemedisinere gjennom århundrer, og høster våre planter de tre dagene umiddelbart før og under en fullmåne. På denne måten oppnår vi den idelle sammensetningen av de helsebringende bestanddelene i denne fantastiske planten.

Vi er forpliktet til vårt konsept med kontinuerlig forbedring, og vi gjennomgår og oppgraderer stadig våre prosesser, praksis og plantevalg for å sikre at ingenting annet enn den fineste økologiske og bærekraftige CBD-olje forlater fabrikken vår.

Plantene våre tilbringer lengre tid i solen, oljene våre tar lengre tid å produsere og vi bruker mange flere timer på forskning og utvikling enn det som kreves for å produsere en rekke andre vanlige CBD-oljer.

Framstillingen av Mels CBD-oljer kan ikke forhastes. Våre produkter er godt hevet over alminnelige standardoljer og er vel verdt hvert eneste gram ekstra innsats, kjærlighet og omtanke vi gir dem.

Annen informasjon

Økologisk, fri for GMO, plantevernmidler og giftige kjemikalier.
Testet av et uavhengig laboratorium (tredjepart) for renhet, styrke og effekt.
CO2-ekstrahert for å bevare alle egenskapene.

Uten THC

Kjennetegn: Gyllen gul farge med naturlig smak.

Kan brukes av veganere.

Oppbevaring: Under 25 grader Celsius. Unngå direkte sollys.

Bruk: Vennligst gå til siden Hvordan ta våre oljer for å se instruksjonsvideoene.

Ansvarfraskrivelse

CBD kan ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. For å opprettholde en god helse, bør du følge et variert kosthold og lede en sunn livsstil.

Skal ikke gis til barn under 12 år, til gravide eller ammende mødre. CBD bør ikke brukes samtidig med antidepressiva [SSRI, SNRIer, MAO-hemmere], antivirale legemidler ved HIV/AIDS-infeksjon eller som en del av behandlingen etter organtransplantasjon.

3 reviews for TWO STRAIN CBD OIL 20% – THC FREE

 1. Tiril

  Hei! Jeg har brukt 20% uten THC for å teste ut ifht angst, og nå har jeg fått brukt den fast siden slutten av juli. Jeg elsker den! Jeg tar minste dose på tre dråper pr dag så langt, men for en effekt jeg har fått! Altså, det jeg har merket mest er at jeg plutselig har masse energi til å gjøre ting igjen! Den effekten kom med engang! Jeg orka nesten ingenting en stund her pga utmattelse av den minste ting. Nå kan jeg være fysisk aktiv og gjøre alt av husarbeid og div andre ting i tillegg! Og jeg blir ikke utmattet! Ifht angsten så er jeg mye roligere i kroppen, har fortsatt litt angst, men kroppen er fysisk mye roligere. Så da er det lettere å takle angsten også. Satser på at restene av angsten forsvinner når jeg øker dosen. Jeg hadde også diffuse øyeplager som gjorde at jeg slet med å kjøre langt med bil, dette er også bedre! Jeg er så takknemlig! Dette har gitt meg så mye håp! Gleder meg til fortsettelsen!

   

 2. Hilde Rand

  Super olje

  Jeg gir full score. Jeg har brukt oljen tidligere, og den er helt fantastisk for god søvn og antistress 🙂

 3. Sunniva Torvik

  Gir indre ro og minsker angst og tunge tanker.

Add a review

TWO STRAIN CBD OIL 20% – THC FREE

(11 customer reviews)

130.00

Broad spectrum 20% CBD oil with organic MCT produced from organically grown hemp in Europe, CO 2 extracted. THC FREE

1 drop contains 10mg CBD

Out of stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: ts-20-1 Category:
 • 10g / ± 200 drops per bottle
 • 10mg CBD per drop
 • Broad Spectrum
 • With MCT oil
Double the effect of your CBD experience with the World’s First broad-spectrum multiple strain CBD oil

It provides twice the complexity and medicinal substances of other CBD oils to help relieve pain, inflammation and stress, and improve your sleep and overall health.
Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE CBD oil is ideal for professional athletes, front-line workers and anyone who may have concerns about consuming even trace amounts of THC, but who still wishes to enjoy the health benefits of a high-quality CBD oil.
MELS PURE CBD Oil combines all the goodness inherent in the cannabis plant while being 100% THC-free. Our double-distillation process filters out the trace elements of THC while ensuring we retain the other beneficial cannabinoids, flavonoids and natural terpenes.
Organic, free of GMO, pesticides and toxic chemicals.
Third-party lab tested for purity, potency and effect.
CO2 extracted, preserving all the properties.

Ingredients

2000mg CBD/CBDA/CBC/CBG full spectrum cannabinoids

Organic hemp extract 4g

MCT 6g

THC < 0.2% (trace elements)

Description

Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE CBD oil is scientifically developed from 2 different types of cannabis plants, to create a very effective and pure CBD oil for men, women and teenagers. The cannabis plants each have their own unique properties to give our oils a synergistic and multidimensional effect (Entourage Effect *).

Customers have reported that our broad-spectrum CBD works well for joint, muscle, back and neck pain, inflammation, arthritis, anxiety, stress, insomnia, tremors, digestion, sleep, neurological problems, acne and many more problems.

Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE is an organic oil that is extracted using supercritical CO2 (carbon dioxide extraction), and mixed with MCT oil for better absorption. It has been scientifically developed by our research team and our cultivators, to deliver a unique, powerful and effective oil to improve your health.

Our Broad Spectrum oils are devoid of the psychoactive cannabinoid – THC – while retaining most of the beneficial ingredients, including terpenes. Mels TWO STRAIN – THC FREE is extracted from a distillate, has a pleasant taste and includes CBD without any CBDa. As a Broad Spectrum oil, it is also rich in natural terpenes.

It is produced from crops harvested in accordance with traditional herbalist practices on a certified organic farm and has been scientifically developed with our research chemist and farmers to deliver a powerful, effective oil to help improve your health, your energy, and help you cope with the physical stress of everyday life.

Mels CBD Oils are derived from only the best quality flowers harvested from up to five different strains of the Cannabis plant. Each strain has been carefully developed by our talented cultivators for its own unique properties. Farmed outdoors, in natural light, our plants are grown and nurtured sustainably without the use of pesticides, herbicides or chemical fertilisers at our secluded farm nestling in the beautiful French countryside. It is a principle of our founding philosophy to protect the environment and retain nothing but the natural goodness inherent in the plant itself – NO ADDITIVES, NO CHEMICALS!

We monitor the quality of the products with the help of the High Performance Liquid Chromatography, the HPLC method. We analyse the presence of cannabinoids, heavy metals, pesticides and aflatoxin.

Our lovingly tended crop of fully mature plants is harvested only once a year to permit the entire depth and complexity of beneficial medicinal compounds to develop completely. We employ the same ancient principles used by traditional herbalists down through the centuries and pick our plants for the three days immediately before and during a full moon. This way, we capture the maximum array of the life-enhancing elements of this amazing plant.

We are committed to the concept of continuous improvement and we constantly review and upgrade our processes, practices and plant selection to ensure that nothing but the finest organic, sustainably-produced CBD oil leaves our premises.

Our plants spend longer in the sun, our oils take longer to produce and the fruits of our labour spend many more hours in research & development than would be required to produce a range of standard-grade CBD oil.

The production of Mels CBD oils cannot be rushed. They are never standard-grade and are well worth every ounce of extra effort, love and attention we lavish upon them.

Other information

Organic, free of GMO, pesticides and toxic chemicals.
Third-party lab tested for purity, potency and effect.
CO2 extracted, preserving all the properties.

THC FREE

Characteristics: Golden amber colour with a natural flavour.

Enjoyed by vegans.

Storage: Below 25 degrees Celsius. Avoid direct sunlight.

Usage: Please, go to the How to take our oils page to watch the instruction videos.

Disclaimer

CBD cannot be used as a substitute for a varied diet. To maintain proper health, you should follow a varied diet and lead a healthy lifestyle.

Do not use in children under 12 years of age, in pregnant women and nursing mothers. CBD should not be used simultaneously with antidepressants [SSRIs, SNRIs, MAO inhibitors], antiviral drugs in the case of HIV/AIDS infection or used as part of therapy after organ transplantation.

11 reviews for TWO STRAIN CBD OIL 20% – THC FREE

 1. Nikkita

  Great customer service. Great taste and works within minutes for me. I sleep like a baby now.

 2. Abigal

  My wife of 50 years uses Mels exclusively. The THC free is gentle and works well with her. As for me, I gladly enjoy Mels Flame. All of Mels products are good stuff.

 3. Richard Fox

  My cousin recommended I use Mels  to help with my neck pain and stress. Its worked very well. I feel a lot calmer, my constant throbbing and spasm in my neck has gone and I have been able to reduce my drs medication. I feel a lot healthier and happier.

 4. Alex Jarvis 

  Very good oil that has worked extremely well for my back pain. Pleasant natural taste. I recommend it 100%

 5. Sunniva Torvik

  Provides inner peace and reduces anxiety and heavy thoughts.

  TWO STRAIN CBD OIL 20% - THC FREE
Add a review

TWO STRAIN CBD OIL 20% – SIN THC

130.00

Aceite de CBD 20% de amplio espectro con MCT orgánico producido a partir de cáñamo cultivado orgánicamente en Europa, extraído con CO2. Sin THC.

1 gota contiene 10mg de CBD

Out of stock

Free shipping in Europe

 • Done 100% natural and organic
 • Done GMO free
 • Done Vegan
 • Done Third party laboratory tested
 • Done Made in Europe
Pay securely with card
 • Visa Card
 • MasterCard
SKU: ts-20-1 Category:
 • 10g / ± 200 gotas por botella
 • 10mg de CBD por gota
 • Amplio espectro
 • Con aceite MCT
Duplique el efecto de la experiencia CBD con el primer aceite de CBD MULTI STRAIN de amplio espectro del mundo.

Proporciona el doble de complejidad y sustancias medicinales que otros aceites de CBD para aliviar el dolor, la inflamación y el estrés, mejorar el sueño y la salud en general.
El aceite de CBD Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE es ideal para atletas profesionales, empleados en industrias de servicios y cualquiera que quiera evitar consumir incluso cantidades mínimas de THC, pero al mismo tiempo quiere aprovechar los beneficios para la salud de una alta calidad. Aceite de CDB.
El aceite de CBD combina todos los buenos ingredientes de la planta de cannabis, pero es 100 % libre de THC. Nuestro proceso de doble destilación filtra los oligoelementos del THC y garantiza que retengamos los otros cannabinoides, flavonoides y terpenos naturales beneficiosos.
Orgánico, libre de transgénicos, pesticidas y químicos tóxicos.
Probado por un laboratorio externo para comprobar su pureza y potencia.
Extraído con CO2 para conservar todas sus propiedades.

Ingredientes

2000mg CBD/CBDA/CBC/CBG cannabinoides de espectro completo

Extracto de cáñamo orgánico 4g

MCT 6g

THC < 0,2% (sustancias traza)

Descripción

Mels TWO STRAIN 20% – El aceite de CBD SIN THC está científicamente desarrollado a partir de 2 tipos diferentes de plantas de cannabis, para crear un aceite de CBD puro y muy eficaz para hombres, mujeres y adolescentes. Cada una de las plantas de cannabis tiene sus propias propiedades únicas para dar a nuestros aceites un efecto sinérgico y multidimensional (Efecto Entourage*).

Los clientes han informado que nuestro CBD de amplio espectro funciona bien para el dolor de articulaciones, músculos, espalda y cuello, inflamación, artritis, ansiedad, estrés, insomnio, temblores, digestión, sueño, problemas neurológicos, acné y muchos más problemas.

Mels TWO STRAIN 20% – THC FREE es un aceite orgánico que se extrae con CO2 supercrítico (extracción de dióxido de carbono) y se mezcla con aceite MCT para una mejor absorción. Ha sido desarrollado científicamente por nuestro equipo de investigación y nuestros cultivadores, para ofrecer un aceite único, potente y eficaz para mejorar su salud.

Los aceites de amplio espectro están completamente libres del cannabinoide psicoactivo THC, al tiempo que conservan la mayoría de los componentes beneficiosos, incluidos los terpenos. Mels TWO STRAIN – THC FREE está hecho de destilado, tiene un sabor agradable y contiene CBD sin CBDa. Como un aceite de amplio espectro, también es rico en terpenos naturales.

Se produce a partir de cultivos cosechados de acuerdo con las prácticas tradicionales de herboristería en una granja orgánica certificada y se ha desarrollado científicamente con nuestro químico investigador y los agricultores para ofrecer un aceite potente y eficaz para ayudar a mejorar su salud, su energía y ayudarle a hacer frente al estrés físico de la vida cotidiana.

Los aceites de CBD de Mels se derivan sólo de las flores de mejor calidad cosechadas de hasta cinco cepas diferentes de la planta de cannabis. Cada cepa ha sido cuidadosamente desarrollada por nuestros talentosos cultivadores por sus propias propiedades únicas. Cultivadas al aire libre, con luz natural, nuestras plantas se cultivan y nutren de forma sostenible, sin el uso de pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos en nuestra granja aislada situada en la hermosa campiña francesa. Uno de los principios de nuestra filosofía fundacional es proteger el medio ambiente y conservar únicamente la bondad natural inherente a la propia planta: ¡NO ADITIVOS, NO QUÍMICOS!

Controlamos la calidad de los productos con la ayuda de la cromatografía líquida de alto rendimiento, el método HPLC. Analizamos la presencia de cannabinoides, metales pesados, pesticidas y aflatoxina.

Nuestro cultivo, cuidado con esmero, de plantas completamente maduras, se cosecha sólo una vez al año para permitir que toda la profundidad y la complejidad de los compuestos medicinales beneficiosos se desarrollen completamente. Empleamos los mismos principios ancestrales utilizados por los herbolarios tradicionales a lo largo de los siglos y recogemos nuestras plantas durante los tres días inmediatamente anteriores y durante la luna llena. De este modo, capturamos la máxima variedad de elementos que mejoran la vida de esta increíble planta.

Estamos comprometidos con el concepto de mejora continua y revisamos y actualizamos constantemente nuestros procesos, prácticas y selección de plantas para garantizar que sólo salga de nuestras instalaciones el mejor aceite de CBD orgánico y producido de forma sostenible.

Nuestras plantas pasan más tiempo al sol, nuestros aceites tardan más en producirse y los frutos de nuestro trabajo pasan muchas más horas en investigación y desarrollo de las que se necesitarían para producir una gama de aceite de CBD de grado estándar.

Los aceites de CBD de MELS no pueden apresurarse. Nuestros productos están muy por encima de los aceites estándar ordinarios y merecen cada gramo de esfuerzo, amor y atención extra que les producimos.

Otra información

Orgánico, libre de transgénicos, pesticidas y químicos tóxicos.
Probado por un laboratorio externo para comprobar su pureza y potencia.
Extraído con CO2 para conservar todas sus propiedades.

sin THC

Características: Color amarillo dorado con sabor natural.

Puede ser utilizado por veganos.

Almacenamiento: Por debajo de 25 grados centígrados. Evite la luz solar directa.

Uso: Vaya a la página Cómo tomar nuestros aceites para ver los videos instructivos.

Descargo de responsabilidad

El CBD no puede utilizarse como sustituto de una dieta variada. Para mantener una buena salud, debe seguir una dieta variada y llevar un estilo de vida saludable.

No utilizar en niños menores de 12 años, en mujeres embarazadas y en madres lactantes. El CBD no debe usarse concomitantemente con antidepresivos [ISRS, IRSN, IMAO], medicamentos antivirales para la infección por VIH / SIDA o como parte del tratamiento posterior al trasplante de órganos.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TWO STRAIN CBD OIL 20% – SIN THC”